Sök
  • Börja med – en bokserie
  • för alfabetisering och latinisering
Sök Meny

Om Börja med

Bör­ja med är en ny bokse­rie för alfa­be­ti­se­ring och lati­ni­se­ring genom läs- och skriv­trä­ning med en klas­sisk text. Den förs­ta boken – Bör­ja med Strind­berg – utkom­mer i feb­ru­a­ri 2019.