Sök
  • Börja med – en bokserie
  • för alfabetisering och latinisering
Sök Meny

Börja med Strindberg

Börja med Strindberg

Bör­ja med Strind­berg är den förs­ta boken i en ny bokse­rie för läs- och skriv­trä­ning med en klas­sisk text på stu­di­e­väg 1. Boken utkom i janu­a­ri 2019.

Själ­va kär­nan i boken är en för­enklad ­ver­sion av ­Strind­bergs novell ”Ett halvt ark pap­per”. Detal­je­ra­de illust­ra­tio­ner och övning­ar finns i direkt anslut­ning till var­je avsnitt.

Bör­ja med Strind­berg : Ett halvt ark pap­per fun­ge­rar även som intro­duk­tion till en klas­sisk berät­tel­se av en stor svensk för­fat­ta­re. Att som vux­enstu­de­ran­de få möta tex­ter med vux­et inne­håll sti­mu­le­rar både nyfi­ken­het och lust att lära.

Boken inleds med ett bil­dal­fa­bet byggt på glo­sor från bokens text och ­illust­ra­tio­ner. För dem som behö­ver bok­stavs­in­lär­ning finns övning­ar med ­för­tryckta skugg­tex­ter och repe­ti­tion av var­je bok­stav i alfa­be­tet. Novel­len ­pre­sen­te­ras sedan som en sam­man­häng­an­de text, för dem som redan har knäckt läskoden.

Tex­ten åter­finns slut­li­gen i sin kom­plet­ta ­ori­gi­nal­ver­sion, så som den ­ursprung­ligen skrevs av August Strindberg.

Om författaren

Eva Thors Rud­vall är för­fat­ta­re och lära­re. Hon har tre decen­ni­ers erfa­ren­het av sfi-under­vis­ning, mesta­dels på stu­di­e­väg 1, och har skri­vit fle­ra böc­ker inom gen­ren ”lätt­läst”. På Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har hon tidi­ga­re gett ut den peda­go­gis­ka dag­boken/loggboken Tro, hopp och sfi.

Kompletterande övningar till Börja med Strindberg

Här kan man lad­da ner någ­ra kom­plet­te­ran­de övning­ar till boken.

Några av författarens Youtube-lektioner med utgångspunkt i boken

Se tre lek­tio­ner till med utgångs­punkt i boken på Youtu­be-kana­len Frö­ken Sfi.