Sök
  • Börja med – en bokserie
  • för alfabetisering och latinisering
Sök Meny

Om författaren

Eva Thors Rud­vall är för­fat­ta­re och lära­re. Hon har tre decen­ni­ers erfa­ren­het av sfi-under­vis­ning, mesta­dels på stu­di­e­väg 1, och har skri­vit fle­ra böc­ker inom gen­ren ”lätt­läst”. På Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har hon tidi­ga­re gett ut den peda­go­gis­ka dag­boken/loggboken Tro, hopp och sfi.

Se för­fat­ta­rens lek­tio­ner med utgångs­punkt i böc­ker­na på Youtu­be-kana­len Frö­ken Sfi.

En lek­tion om Bör­ja med Lager­löf:

En lek­tion om Bör­ja med Strind­berg: