Sök
  • Börja med – en bokserie
  • för alfabetisering och latinisering
Sök Meny

Börja med Lagerlöf

Börja med Lagerlöf

Utkom i oktober 2019

Bör­ja med Lager­löf är en bok för läs- och skriv­trä­ning med stöd av en klas­sisk text. Den vän­der sig före­trä­des­vis till nybör­ja­re i sfi. Själ­va kär­nan är en för­enklad ver­sion av Lager­löfs klas­sis­ka lär­o­bok Nils Hol­gers­sons under­ba­ra resa genom Sve­ri­ge. Detal­je­ra­de illust­ra­tio­ner och övning­ar finns i direkt anslut­ning till var­je avsnitt.

Sel­ma Lager­löfs bok är en av de svens­ka böc­ker som fått störst genom­slag i värl­den. Även om den i sin ori­gi­nal­ver­sion var tänkt som läse­bok för barn rym­mer den ock­så före­te­el­ser som vux­na kan rela­te­ra till: en besvär­lig ton­å­ring, en stra­pats­fylld resa, vän­skap och hem­läng­tan. Den leder in på dis­kus­sio­ner om många ämnen!

Eftersom det sna­ra­re är regel än undan­tag att sfi-klas­ser är hete­ro­ge­na vad gäl­ler de stu­de­ran­des ålder, bak­grund och erfa­ren­he­ter, så inne­hål­ler Bör­ja med Lager­löf : En under­bar resa ord och övning­ar i oli­ka svårighetsgrader.

Boken inleds med ett bil­dal­fa­bet byggt på glo­sor häm­ta­de från den för­enk­la­de tex­ten och illust­ra­tio­ner­na. Via ett avsnitt om ord­klas­ser kan man bland annat trä­na på frå­ge­ord. Ett kors­ord och en fak­taru­ta om Sel­ma Lager­löf ingår ock­så. Och givet­vis är ett av bokens huvud­syf­ten att läsar­na ska få bekan­ta sig med Sve­ri­ges geo­gra­fi, djur och natur.

Några av författarens Youtube-lektioner med utgångspunkt i boken

Se tret­ton lek­tio­ner till med utgångs­punkt i boken på Youtu­be-kana­len Frö­ken Sfi.