Sök
  • Börja med – en bokserie
  • för alfabetisering och latinisering
Sök Meny

Bör­ja med är en ny bokse­rie för läs- och skriv­trä­ning med en klas­sisk text på stu­di­e­väg 1. Den förs­ta boken – Bör­ja med Strind­berg – utkom i janu­a­ri 2019. I okto­ber 2019 utkom Bör­ja med Lager­löf.

Lätt­läs­ta ver­sio­ner av tex­ter ur den svens­ka lit­te­ra­tu­ren väc­ker i den­na bokse­rie lus­ten att läsa och en nyfi­ken­het inför klassikerna.

Bör­ja med-böc­ker­na vän­der sig främst till dem som helt sak­nar skrift­språk och till dem som redan är skriv- och läs­kun­ni­ga via något annat alfa­bet än det latins­ka, men även till and­ra läs- och skriv­sva­ga grup­per som behö­ver trä­na upp sitt läsan­de och skri­van­de igen.

Börja med Strindberg Börja med Lagerlöf